برچسب : کرامپ عضلانی

تفاوت کرامپ عضلانی و اسپاسم عضلانی چیست

کرامپ در افراد سالم دیده می شود، درصورتیکه علت اسپاسم اشکالی در دستگاه اعصاب محیطی و…