برچسب : مفاهیم پایه آمادگی هوازی

مفاهیم پایه آمادگی هوازی 

تعریف هوازی : یعنی در حضور اکسیژن تنفسی :فرایندی است که در آن مواد سوختی مانند…