برچسب : مربی فیتنس تهران

ویژهنقش آمادگی هوازی در فعالیت های شدید

قسمت چهارم این همچنان رد باورهای غلط و اشتباهات موجود در نقل قول چارلز استالی است….

ویژهتعریف بدنسازی ؟

متاسفانه تعریف صحیح و دقیقی از بدنسازی در جامعه نشده است ،و اکثر ورزشکاران تعریف و…

ویژهتاثیر ورزش و ویروس کرونا(COVID-19)

مطالعه حاضر بازنگری و بررسی های انجام شده در مورد تمرینات شدید ورزشی، فاکتورهای التهابی و…