برچسب : مربی بدنساز تهران

ویژهنقش آمادگی هوازی در فعالیت های شدید

قسمت چهارم این همچنان رد باورهای غلط و اشتباهات موجود در نقل قول چارلز استالی است….

ویژهآیا تمرین هوازی با شکم خالی باعث چربی سوزی بیشتر می شود؟

ایا تمرین هوازی با شکم خالی و زمان ناشتا باعث چربی سوزی می شود؟

ویژهتعریف بدنسازی ؟

متاسفانه تعریف صحیح و دقیقی از بدنسازی در جامعه نشده است ،و اکثر ورزشکاران تعریف و…