برچسب : فیتنس، عضله سازی

تاثیر دامنه حرکتی بر افزایش رشد عضلات

تاثیر دامنه حرکتی بر افزایش رشد عضلات

یکی از اصول پایه پذیرفته شده آناتومی ساختاری و حرکت شناسی ،این است که اجرای هر…