برچسب : عوامل فیزیولوژی تیپر در ورزش

ویژهتیپرینگ چیست و اثرات فیزیولوژیکی و روانی تیپر چیست :

تيپرينگ (كاهش بار تمرين پيش از رقابت) :مرحله نهايي تمرين پيش از رقابت مستلزم كاهش بار…