برچسب : عضلات چهارسر ران

آناتومی و حرکت شناسی عضلات

عضلا بازکننده (Extensor) مفصل زانو گروه عضلات چهارسرران شامل عضله راست رانی (تنها عضله دومفصله این…