برچسب : عضلات بازویی

آناتومی و حرکت شناسی عضله بازویی قدامی Brachialis

همان طور که از نامش پیداس در بخش جلویی آرنج قرار دارد و وقتی حرکت فلکشن…