برچسب : سیدحسین نجفی زاده

ویژهاصل (SAID)

اصل SAID به معنای اصل سازش ویژه نسبت به برنامه تمرینی اعمال شده است. تمام جنبه…

ویژهآناتومی و حرکت شناسی عضله لت(پشتی بزرگ)

عضله پشتی بزرگ (Latissimus dorsi) عضلهپهنی که در قسمت پایین پشت قرار دارد و قابل لمس…

ویژهتورتیکولی یا کجی گردن

تورتیکولی یا کج گردنی چیست و چه نشانه هایی دارد