برچسب : تاثیر توان بی هوازی و هوازی در موفقیت تکواندوکاران

ویژهرابطه بین ویژگی های پیکرسنجی ، فیزیولوژیکی و جسمانی با موفقیت ورزشکاران زن تکواندو

ویژگی های پیکرسنجی و تاثیردرصد چربی ،سرعت،چابکی،توان هوازی و بی هوازی در موفقیت تکواندوکاران