برچسب : برای افزایش حجم عضله چقدر پروتئین مصرف کنیم

ویژهتأثیر زمان بندی پروتئین بر قدرت و هیپرتروفی عضلات: یک فراتحلیل

میزان و زمان مصرف پروتئین برای افزایش حجم عضلات

برای افزایش حجم عضله زمان مصرف پروتئین مهم است یا میزان مصرف پروتئین ؟ زمان بندی…