پیروزی در مقابل ملی پوش اردن

پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی، مقابل ملی پوش اردن گابن، لیبرویل 2013
پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی افریقا، گابن 2013
پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی، مقابل ملی پوش اردن گابن، لیبرویل 2013

پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی، مقابل ملی پوش اردن گابن، لیبرویل 2013

پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی افریقا، گابن 2013

پیروزی فینال تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی افریقا، گابن 2013

قهرمانی و کسب مقام اول، تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی افریقا _ کشور گابن، شهر لیبرویل 2013(WAKO) مصاحبه خبرنگار تلویزیونی کشور میزبان ، گابن

قهرمانی و کسب مقام اول، تورنمنت جهانی جایزه 2000 یورویی افریقا _ کشور گابن، شهر لیبرویل 2013(WAKO) مصاحبه خبرنگار تلویزیونی کشور میزبان ، گابن