رویداد جهانی کامبت گیمز

کامبت گیمز و حریف فرانسه

رویداد جهانی کامبت گیمز – سن پترزبورگ، روسیه 2013 مقابل ملی پوش فرانسه

رویداد جهانی کامبت گیمز -سن پترزبورگ، روسیه 2013 مقابل ملی پوش فرانسه

رویداد جهانی کامبت گیمز - سن پترزبورگ، روسیه 2013 مقابل ملی پوش فرانسه

کامبت گیمز و حریف فرانسه

کامبت گیمز و حریف فرانسه

کامبت گیمز و حریف فرانسه2013

کامبت گیمز و حریف فرانسه 2013