دسته بندی : فیتنس

ویژهآناتومی و حرکت شناسی عضله لت(پشتی بزرگ)

عضله پشتی بزرگ (Latissimus dorsi) عضلهپهنی که در قسمت پایین پشت قرار دارد و قابل لمس…

مفاهیم پایه آمادگی هوازی 

تعریف هوازی : یعنی در حضور اکسیژن تنفسی :فرایندی است که در آن مواد سوختی مانند…

اثرات تمرینات مقاومتی

اثرات تمرینات مقاومتی

افزایش قدرت و حجم عضلانی و افزایش تراکم استخوانی سازگاری های عمومی با تمرینات مقاومتی…

تمرین فانکشنال

تمرین فانکشنال تمرینی است که برای یک هدف خاص انجام می شود و برای افزایش قدرت...

ناهنجاری اسکلتی چیست؟

ناهنجاری اسکلتی چیست؟ وضعیت ناهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی می باشد و...