دسته بندی : علم تمرین

ویژهسرعت ویژه در ورزش های رزمی

سرعت واکنش در رزمی

تعریف سرعت : در علم تمرین سرعت به عنوان توانایی حرکت یک عضو یا بخشی از…

ویژهآسیب منیسک مفصل زانو در ورزشکاران و درمان آن

پارگی ،آسیب ،درمان و توانبخشی منیسک زانو در ورزشکاران

ویژهتفاوت تکنیک ،تاکتیک و مهارت را بدانیم

برای درک مسابقه ورزشی بهتر است واژه های مهارت های تکنیکی و مهارت های تاکتیکی را…

ویژهنقش آمادگی هوازی در فعالیت های شدید

قسمت چهارم این همچنان رد باورهای غلط و اشتباهات موجود در نقل قول چارلز استالی است….

ویژهرابطه بین ویژگی های پیکرسنجی ، فیزیولوژیکی و جسمانی با موفقیت ورزشکاران زن تکواندو

ویژگی های پیکرسنجی و تاثیردرصد چربی ،سرعت،چابکی،توان هوازی و بی هوازی در موفقیت تکواندوکاران