دسته بندی : حرکات اصلاحی

ویژهعوارض ناشی از خوابیدن به شکم

خوابیدن به شکم

عوارض ناشی از خوابیدن غیرصحیح: خوابیدن به شکم می تواند عوارض طبیعی را به دنبال داشته…

ویژهتورتیکولی یا کجی گردن

تورتیکولی یا کج گردنی چیست و چه نشانه هایی دارد