قهرمان فیزیک نچرال

تأثیر درجه حرارت محیط بر اکسیداسیون چربی در طی یک تست تمرین دوچرخه سواری افزایشی

Effect of ambient temperature on fat oxidation during an incremental cycling exercise test

هدف:

هدف از این تحقیق حاضر مقایسه میزان اکسیداسیون چربی(چربی سوزی) در طی یک تست ورزش دوچرخه سواری افزایشی در یک محیط معتدل و گرم است.

http://چربی سوزی در هوای گرم یا سرد بیشتر است

مواد و روش ها:

دوازده شرکت کننده جوان سالم برای یک طرح آزمایشی متقاطع تصادفی انتخاب شدند. هر شرکت کننده یک تست VO2max را در یک محیط حرارتی خنثی انجام داد و به دنبال آن دو تست دوچرخه سواری در سطح شیب دار را انجام داد ، یکی در یک محیط معتدل (3/18 درجه سانتیگراد) و دیگری در یک محیط گرم (3/36 درجه سانتیگراد). آزمون سطح شیب دار شامل 3 دقیقه افزایش شدت 10+٪ از VO2max در حالی که تبادل گاز ، ضربان قلب و تحمل فشار اندازه گیری شد. نتایج: در طول ورزش ، تأثیر اصلی دمای محیط بر میزان اکسیداسیون چربی وجود داشت. میزان اکسیداسیون چربی در گرما با 30٪ VO2max در مقابل 60٪ VO2maxدر مقابل 70٪ VO2max در دقیقه انجام شد.

SONY http://سیدحسین نجفی زادهDSChttp://سید حسین نجفی زاده

تمایل به حداکثر میزان اکسیداسیون چربی در گرما (0.2 ± 0.55 در مقابل 0.48 ± 0.2 گرم در دقیقه وجود دارد و ورزش با شدت پایین تر مقدار کل چربی اکسید شده در گرما کمتر بود (5.8 ± 2.6 vs 4.6 ± 2.8 g) دمای محیط نیز تأثیرات اصلی بر ضربان قلب و درجه حرارت داشت و تاثیری بر مصرف انرژی ایجاد نکرد.

نتیجه:

یک محیط گرم ویژه باعث کاهش میزان اکسیداسیون چربی در طی یک تست ورزش شیب دار می شود. ورزش در گرما برای افرادی که بدنبال افزایش اکسیداسیون چربی در حین ورزش هستند توصیه نمی شود.

مترجم : سید حسین نجفی زاده