حرکت سوپرمن انچه که در سایت های مختلف و فضای مجازی با عنوان حرکتی برای تقویت عضلات فیله کمر(بازکننده )ستون فقرات می بینید و مطالعه کرده اید،از نظر علم بیومکانیک می تواند منجر به آسیب در افراد شود.

http://روش صحیح اجرای حرکت سوپرمن

در این حرکت پاها و تنه از پشت به طور هم زمان بلند می شوند.اغلب افراد این حرکت را با سرعت بالای حرکت اجرا نموده، ضمن اینکه در حین اجرای این حرکت گردن بیش از حد به عقب باز می شود که فشار به دیسک های بین مهره ای گردن وارد می شود و احتمال خرد شدن دیسک و فشار به اعصاب نخاعی وجود دارد.

از نظر علم بیومکانیک و آسیب شناسی توصیه می شود اجرای این حرکت را با بلند کردن دست و پای مخالف از زمین اجرا نمائید، و گردن در راستای ستون فقرات حفظ شود و بیش از حد به عقب باز نشود.

منبع : حرکات ممنوعه در تمرینات قدرتی

گردآورنده :سید حسین نجفی زاده