• زمان کل گرم کردن می تواند حدود 20 الی 30 دقیقه طول بکشد.
 • هر چه زمان تمرین قسمت اصلی تمرین کوتاهتر و شدیدتر باشد مدت گرم کردن طولانی تراست
 • هر چه زمان تمرین قسمت اصلی تمرین کوتاهتر و شدیدتر باشد قسمت اختصاصی طولانی تر است
 • هرچه زمان قسمت اصلی تمرین طولانی تر و ملایم تر باشد مدت گرم کردن کوتاه تر است
 • تمرینات هوازی پر شدت نیاز به گرم کردن بیشتر دارند(بدلیل نیاز به فعال شدن تمام سیستم های اکسیژن رسان)
 • تمرینات قدرت حداکثر، قدرت انفجاری ، چابکی و سرعتی نیاز به گرم کردن طولانی تری دارند
 • آمادگی جسمانی و دمای کم محیط مدت گرم کردن طولانی تر است
 • زمان گرم کردن ورزشکاران مبتدی بویژه قسمت عمومی بیشتر از افراد حرفه ای است
 • زمان گرم کردن ورزشکاران مسن تر باید بیشتر از افراد جوان باشد
 • زمان گرم کردن ورزشکاران آسیب دیده باید بیشتر باشد
 • خانمها در شرایط یکسان نیاز به گرم کردن طولانی تری دارند
 • زمان گرم کردن صبح ها بیشتر از بعدازظهرها در نظر گرفته شود
 • روز بعد ازجلسه تمرینات سرعتی، قدرتی و لاکتیکی شدید نیاز به گرم کردن بیشترمیشود
 • در تمرین مهارت (بویژه مهارت های جدید )نیاز به گرم کردن بیشتری وجود دارد
 • هنگام تمرین تکنیک یا تاکتیک قسمت گرم کردن اختصاصی باید طولانی تر باشد