تفاوت انواع تارهای عضله

براساس سرعت انقباض و ویژگی های سوخت و سازی تارهای عضله می توانند به تارهای کند انقباض ST و تند انقباض  FT تقسیم شوند.

بااین حال به تازگی مبنای فیزیولوژیایی و بیوشیمایی  برای تفاوت ها و ویژگی های عملکردی این تارها معرفی شده است.

موفقیت در عملکردهای ورزشی نیازمند توانایی تولید برون ده بالای نیرو یا استقامت بالا ،به سهم نوع تار در عضله بستگی دارد .با این حال تارهای عضله به شدت سازگارپذیر هستند و اگرچه توزیع نوع تار با وراثت تعیین می شود و به آسانی تغییر نمی کند ،اما یک برنامه تمرینی مناسب اثر زیادی بر ظرفیت سوخت و سازی تار عضله (صرف نظر از سهم تارعضله) خواهد داشت.

ویژگی های بیوشیمایی انواع تار عضله در انسان

نوع IIB نوع IIA نوع I ویژگی
سریع – سفید گلیکولیتیکی خستگی پذیر سریع – قرمز – اکسایشی – گلیکولیتیکی مقاوم به خستگی کند – قرمز – اکسایش مقاوم به خستگی نام
6/0 8/0 1 تراکم مویرگی
4/0 7/0 1 تراکم میتوکندری
3/0 6/0 1 محتوی میوگلوبین
1/3 1/2 1 فعالیت فسفریلاز
3/2 8/1 1 فعالیت PFK
6/0 8/0 1 فعالیت سیترات سنتاز
4/0 7/0 1 فعالیت SDH
5/1 3/1 1 محتوای گلیکوژن
2/0 4/0 1 محتوی تری اسیل گلیسرول
2/1 2/1 1 محتوی فسفوکراتین
بیش از 2 بیش از 2 1 فعالیت ATPase میوزین

منبع : sport nutrition