هربرنامه تمرین قدرتی برای اطمینان از سازگاری و جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکارباید با اعمال هفت قانون تمرین آغاز شود.

این هفت قانون تمرین قدرتی به ویژه برای ورزشکاران جوان و مبتدی اهمیت دارد،زیرا این قوانین اساس و پایه ی خوب را برای اجرای تمرین ویژه بیشتر در گام های بعدی پیشرفت ورزشکارتامین می کند.

قانون اول :

افزایش جنبش پذیری مفصل 

قانون دوم : افزایش قدرت تاندون و لیگامنت 

قانون سوم : افزایش قدرت مرکزی بدن

قانون چهارم : تقویت عضلات ثابت کننده

قانون پنجم : تمرین حرکات به جای تمرین اسپلیت عضلات

قانون ششم : برآنچه لازم است تمرکز کنید،نه آنچه جدید است

قانون هفتم : زمانبندی بلند مدت قدرت 

قدرت ویژه – توان ،استقامت در توان یا استقامت عضلانی را می توان فقط براساس یک مرحله قدرت بیشینه قبلی و خوب طراحی شده به حداکثر رساند.

نویسنده: سید حسین نجفی زاده