این عضله همان طور که از نامش پیداست در سطح قدامی(جلویی) ران قرار گرفته است و بین دو مفصله ران و زانو قابل لمس است.

مبدا این عضله از خارخاصره ای قدامی تحتانی استخوان خاصره و بخش خلفی فوقانی حفره حقه ای است.

انتهای این عضله به بخش فوقانی استخوان کشگک زانو و از طریق وتر کسگکی به برجستگی استخوان درشت نی متصل می شود.

محل لمس این عضله را در سطح جلویی ران می توان مشاهده و لمس کرد.

عمل این عضله :

1- خم کردن مفصل ران

2- باز کردن مفصل زانو

مثال : حرکت اسکوات – حرکت لانج ثابت

این عضله از عصب رانی (اعصاب دوم تا چهارم کمری) عصب گیری می کند.

کاربرد عملی ، نحوه تقویت و انعطاف پذیری عضله راست رانی:

زمانی که مفصل ران در وضعیت خم شده قرار داشته باشد به دلیل کاهش طول عضله راست رانی کارآیی این عضله در باز کردن مفصل کاهش می یابد.

خم کننده های مفصل ران مانند سوئز و خاصره ای چون در سطح قدامی محور فرونتال قرار دارد از خم کننده های اصلی ران بوده و امتداد خط کشش این عضله کاملا موازی با استخوان ران می باشد.

در اشخاص مسن و افراد چاق به دلیل ضعف و کشش در عضلات شکمی منجر به کوتاه شدن عضلات خم کننده ران می شود و در نهایت با چرخش قدامی در مفصل لگن موجب ناهنجاری گودی کمرو درد در فرد می شود.

این عضله یکی از عضلات پرکاربرد در ورزش های رزمی است.