ناهنجاری اسکلتی چیست؟

ناهنجاری اسکلتی چیست؟

وضعیت ناهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی می باشد و اگر دستگاه اهرمی بدن در حداکثر کارایی و حداقل انرژی مصرفی و فشار غیر طبیعی بر ساختارهای مختلف بدنی باشد ایجاد درد همراه با کاهش کارایی مکانیکی حادث می شود که این وضعیت بدنی ناهنجار می گویند.

 

وضعیت بدنی نابهنجار دو نوع است :

 اختلالات ساختمانی:

 

در اختلالات ساختاری ساختار اسکلت وضعیت طبیعی خود را از دست می دهد .این نوع تغییرات با حرکات اصلاحی قابل درمان نیست و اجرای تمرین های ورزشی برای این افراد چندان سودمند نخواهد بود .

 

اختلالات کارکردی :

اختلالاتی است که فقط روی بافت های نرم مثل عضله و رباط اثر می گذارد و این نوع تغییرات در برابر تمرین های اصلاحی واکنش و قابل اصلاح هستند .

 

عوامل تغییر دهنده وضعیت بدنی :

*آتروفی عضلانی

*عدم توازن قدرت عضلات مخالف و موافق

*کاهش قدرت کلی عضلات

*کاهش استقامت عضلانی و خستگی پذیری عضلات

*ترکیب بدنی

*سن

*تعادل بین اندام های مختلف بدن

*کاهش انعطاف پذیری برخی عضلات و افزایش طول برخی عضلات

تمرینات اصلاحی شامل تمرینات کششی ،تمرینات قدرتی،و تمرینات تسهیل عصبی – عضلانی است .