برخلاف تصور عمومی نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد که تمرین هوازی می تواند یک پاسخ هایپرتروفی عضلانی در افراد تمرین نکرده (مبتدی)ایجاد نماید.

شدت ،تکرار ،حجم و شیوه تمرین و بسیاری عوامل دیگر بر میزان افزایش حجم عضلانی تاثیر می گذارند.

مکانیزم های رشد عضلانی ناشی از فعالیت هوازی گزارش شده اند اما نقش اختصاصی این فاکتورها و ارتباط آن ها با یکدیگر هنوز مشخص نیست :

1-افزایش پیام رسانی آنابولیک ناشی از انسولین

2- افزایش سنتز پروتئین عضله در پاسخ به تغذیه و انسولین

3- افزایش پایه سنتز پروتئین عضله پس از جذب

4- افزایش تحویل اسید آمیته

5- کاهش میواستاتین

6- کاهش التهاب مزمن

7- کاهش پیام رسانی FOXO2

8- کاهش آسیب پروتئین و DNA

9- افزایش تکثیر و تحرک میتوکندریایی

10- افزایش انرژی زایی میتوکندری ( مانند کاهش ROS  و افزایش ATP)

BRAD SCHOENFELD