استروئيدهاي آنابوليك_ آندروژني از داروهاي نيروزايی هستند كه سوء مصرف آنها در بلند مدت تغيير هورموني و روان شناختي زيادي به جای ميگذارد كـه طيـف گستردهای از عوارض جانبی را برای ورزشكاران به همراه خواهد داشت .
هدف از این مقاله مقايسه سيستم فعالسازی/ بازداری رفتاری و حس انسجام در بدنسازان با و بدون مصرف استروئيدهای آنابوليک و آندروژنی است.

بررســي هــای اخيــر نشــان داده كــه 18 نمونــه از 24 مــورد مكمل های پروش اندام در فروشگاههای آنلاين، اسـتروئيدهاي آنــدروژني_آنابوليــك هستند. با اين حال، اين مواد به ظـاهر متـداول زير مجموعه ی مواد آندروژني هستند كه شيوه مصرف آنها بـا مكملهـاي غذایی ورزشی متفـاوت اسـت.

http://مقایسه بین شخصیت بدنسازان طبیعی و استروئیدی

مولكولهاي مشتق شده از تستوسترون هسـتند كـه بيشـتر بـه صورت افراطي در ورزشكاران اسـتفاده مـي شـود كـه گسـتره وسيعي از آثار جانبي مانند اخـتلال رفتـاری و شـناختي را بـه همراه خواهد داشت .

اين داروها بركاركرد بطن چـپ قلب اثـر ميگذارند و سبب افزايش فشار خون ميشود كه همه اينها بـه دوز مصـرفي آن بسـتگي دارد.

دوزهـای بـالای AAS باعث افزايش فعاليت عصبي دستگاه سمپاتيك ميشود كـه بـه نظر مي رسد پيامدهای هموديناميـك (Hemodynamic ) ماننـد سنكوپ، گيجي، تهوع، تعريق و تشـنگي را بـه همـراه داشـته
باشد .

از طرف ديگر، ميزان كم AAS سـبب تغييـر جزئـي در خلق و خوی افراد مي شـود و همچنـين تـا زمـاني كـه بـه درستی و زير نظر پزشك استفاده شود از لحـاظ بـالينی بـرای درمان افسردگي و كج خلقي سـودمند اسـت . بـا ايـن وجـود، مصرف استروئیدهای آنابولیک – آندروژنی در دوزهای بالا باعث بروز حالت های شـيدايی و مانيک و افـزايش حجـم تـوده بطنـی قلب در بدنسـازان شـده و اختلالاتي در عملكرد دياستولي Diastolic ايجاد ميكند كه بــه كــاهش پمپــاژ خــون در درون شــريان هــای قلبــی مي انجامد.

نتايج مطالعات Hall و همكـاران (2005 )نشـان داد مصـرف مواد استروئيدی در دوزهای بالا در دراز مدت به تغييـر خلـق زياد مي انجامد و از پيامدهای رايج استفاده از اين مواد مي توان به افسردگي و اضطراب كوتاه مدت اشاره كرد كه تـأثير منفـي بر حس انسجام فرد ميگذارد.

حـس انسـجام ،از فـرد در برابر شـرا يط اسـترس زا محافظـت كـرده، توانـايي رويـارويي شــخص را در موقعيــت هــای دشــوار و پــرتــنش بــه شــكل محسوسـي بـالا مـيبـرد. در ايـن بـين خويشـ كاری بنيـادين ارگانيسم مقابله با تنش های ايجاد شده توسط شرايط محيطـی است.

اگر اين مقابله ها پيروز شود، عامل مهمي در حفـظ سلامت افراد به شمار مي آيد. به بيان ديگر، تنش هـای زنـدگي
هنگامي در انسان ويرانگر مي شود كه تـلاش هـای فـرد بـرای مقابله با آن شكست خـورده باشـد.

http://تفاوت های روانشناسی بین بدنسازان استروئیدی و نچرال

نتـايج پـژوهش هـای Endo و همكاران (2012 ) Super و همكاران (2015 ) نيـز نشـان داد ورزشـكاراني كـه از حـس انسـجام، خودكارآمـدی و خودباوری بالاتری برخوردار بودند در رقابت با ديگران ميزان تـنش و پريشـاني كمتـری داشـته و از راهبردهـای مقابلـه ای كارآمدتری استفاده مي كردند.

از سوي ديگـر، Jindo و همكاران (2018 )براين باورنـد كـه داشـتن حـس انسـجام يكپارچه سبب مي شود افراد در جايگـاه هـای دشـوار از منـابع شناختي و عاطفي مختلفي اسـتفاده كننـد و اعتمـاد بـه نفـس بيشتری نسبت به توانايي های خود داشته باشند.

به راستي ميتوان اذعان داشت حس انسجام به درك بهتر مـا از عناصـر اجتماعي مؤثر بر سـلامت و بيمـاری كمـك كـرده اسـت . بـه گونه ای كه ايـن مفهـوم توجـه فزاينـده ای بـه عنـوان الگـويی سلامت زا به خود جلب كرده است.

بــا توجــه بــه مطالعــات انــدك و برجســته نشــدن بررســي سيستم های پوياسازی/ بـازداری رفتـاری و حـس انسـجام در بدنسازان با و بدون مصرف استروئيد و تأثير رواني و جسـمي كه سو ء مصرف اين داروها برای ورزشكاران بـه همـراه دارد، اين پژوهش ارزش و اهميت زيادي دارد.

يافته ها ی به دست آمـده نشـان داد كـه بدنسـازان اسـتروئيدی سيسـتم بــازداری رفتــاری كمتــری دارنـد. بــدين معنــي كــه ورزشكاراني كه از داروهای استروئيدی اسـتفاده مـي كننـد در رفتارهای خود بازداری كمتری نشان داده و بيشـتر بـه سـمت رفتارهای پر خطر و آسيب زا ميرونـد . همچنـين، در سيسـتم فعالسازی رفتاری نيز بين دو گروه تفاوت معني دار يافت شد .

بدنسازان استروئيدی در مقايسه با ورزشكاران طبيعي سيسـتم فعالسازی رفتاری بيشتری داشتند. به راستي، مـي تـوان گفـت بدنسازاني كه از مواد استروئيدی اسـتفاده مـي كننـد بيشـتر بـه دنبال نيروبخشي و پاداش هستند كه با حجـم دادن بـه نمـای عضلات خود اندكي خشـنود مـي شـوند .

در ايـن راسـتا، مطالعات Kaufman و همكاران (2015)كه بر 10 ورزشـكار استروئيدی انجام شد نشان داد استفاده از مواد اسـتروئيدی در دوزهـای بـالا و درازمـدت بـر عملكـرد شـناختي فـرد تـأثير مــي گــذارد و بــه تغييــر ســاختاری در مغــز ورزشــكار مـي انجامـد.

نتـايج پـژوهش هـای Pieretti و همكـاران (2013) نيز نشان داد سوء مصرف داروهای استروئيدی آثاری ويرانگر بر بخش پيشاني فرد بر جـای مـي گـذارد كـه ممكـن است بر فرايند تصميم گيري و بـازداری پاسـخ شـخص تـأثير گذارد.

افزون بر اين، گواه حاصل از بررسـي هـای انجـام شده نشان مي دهد كه قـرار گـرفتن فـراروی دوزهـای بـالای اســتروئيدهای آنابوليــك در چرخــه هــای زودكــنش رشــدی (نوجواني و جواني) مي تواند بر آثار پايدار ساختار و عملكـرد مغز باقي گذارد.

در ايـن راسـتا، نتـايج مطالعـات زيـادی نشان داده نوجواناني كه از مواد استروئيدی اسـتفاده مـي كننـد رفتارهای ضداجتمـاعي و پرخاشـگرايانه تـری از خـود نشـان مـي دهنـد و همچنـين نسـبت بـه ديگـران سـطوح بـالايي از
تكانشگری دارنـد.

http://تفاوت بدنسازان نچرال و دارویی

در كـل پـژوهش هـاي محـدودی ارتباط بين هورمون هـای اسـتروئيدی و سيسـتم فعـال سـازی /بازداری رفتاری را سنجيده اند. در برخـي پـژوهش هـا ارتبـاط تستوسترون و مفاهيم سيستم فعال سازی رفتاری بررسي شده است. نتايج اين مطالعات نشان داد هورمون تستوسترون زيـاد موجـــب افـــزايش پرخاشـــگری و خطرپـــذيری در افـــراد مي شود و در واقع مي توان گفت، بدنسازان استروئيدی با توجه به اين كه خشم بالايي دارند بيشتر به دنبـال پـاداش و ستايش ديگران هستند و به همين سبب تكانش گری زيـادی در رفتارشان نشان مي دهند كه باعث مي شود گرايش بيشـتری بـه مواد استروئيدی داشته باشند تا با استفاده از اين داروها، مـورد توجه قرار گيرند و نگرش ديگـران را بـه سـوی خـود سـوق دهند.

همچنين، در مورد حس انسجام، نتايج پژوهش نشـان داد كـه بدنسازان استروئيدی در مقايسه با بدنسـازان طبيعـي بـه طـور معني دار حس انسجام كمتـری دارنـد . ايـن نتـايج در راسـتاي پژوهشهای Endo و همكاران (2012 )، Super و همكـاران (2015 و) Groholt و همكـــــاران (2003 ) قـــــرار دارد.

با توجه به ايـن كـه مصـرف اسـتروئيدهای آنابوليك_ آندروژني باعث تغيير هيجاني زيـاد در ورزشـكاران مي شود، اميد آن است كه بر حس انسـجام فـرد نيـز بـه طـو ر چشمگير اثـر گـذارد . در همـين راسـتا، مطالعـات Gruber و Pope شــان داد بدنســازاني كــه از دوزهــای بــالای داروهای استروئيدی استفاده مي كنند دچار تغيير خلقي زيـادی ميشوند و تحريك پذيری، پرخاشگری، افسردگي و اضـطراب بالاتری دارند كه اين خود موجـب كـاهش حـس انسـجام در ورزشكار ميشود.

از سوي ديگر، هنگامي كـه بدنسـازان داروهای استروئيدی را كنار مي گذارند يا آهنگ ترك اين مواد را دارند ، ممكن است در خلق و هيجان ات فرد تغييراتي ايجـاد شود. در اين راستا، پـژوهش هـای Hall و همكـاران (2005 ) نشان داد بيش از نيمي از بدنسازان اسـتروئيدی پـس از قطـع اين داروها، دوره هـای كوتـاه مـدت افسـردگي را پشـت سـر مي گذارند. از سـوی ديگـر، ممكـن اسـت عـوارض مختلـف روانپزشـكي ماننـد اضـطراب، تـنش، پرخاشـگری، تجـاوز، اختلال درخواب و حتي خودكشـي را بـه همـراه داشـته باشـد . بنابراين، بايسته است بر حس انسـجام بدنسـازان اسـتروئيدی مداخله بيشتری انجـام شـود.

نتـايج مطالعـات Fallby و همكـاران (2006) نشـان داد ورزشـكاران حرفـه اي كـه نمـره بالاتري در حس انسـجام بدسـت مـي آورنـد در مسـابقه هـاي مختلف مهارت های ذهني كارآمدتري داشته و تنش و كمتـری تجربه ميكنند. همچنـين، Jindo و همكـاران (2018 ) در پژوهش خود دريافتند افراد با حـس انسـجام بـالا در شـرايط دشوار از منابع مختلف استفاده كرده و بخردانه تـرين گزيـرش را ميگيرند .
از محدوديت های اين پژوهش مي تـوان بـه همكـاری نكـردن برخي ورزشكاران برای شركت در اين نوع پژوهش هـا اشـاره كرد كه همراه با كم گزارش كردن مصرف اين داروها مي تواند نقــش مهمــي در بــرآورد درســت كــاربرد اســتروئيدهاي آنابوليك_آندروژني داشته باشد. از سوی ديگر، جامعه آمـاری اين پژوهش متشكل از بدنسـازان مـرد شـهر رشـت در سـال 1397 بود. به همين دليل در فراگيـر كـردن نتـايج بـه زنـان و ديگر گروهه اي سني و مناطق ديگر بايـد دورانـديش شـود . از اين رو پيشنهاد مي شود، مطالعـاتي مشـابه در بدنسـازان زن و گروههای سني ديگر بـه ويـژه نوجوانـان و جوانـان، صـورت گيرد .
روی همرفته، يافتـه هـای پـژوهش گويـای تفـاوت بدنسـازان استروئيدی و طبيعي در سيستم فعالسازی/بازداری رفتـاری و حس انسجام است. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كـه كـاربرد داروهــای اســتروئيدي پيامــدهای جبــران ناپــذيری در ابعــاد روان شناختي و جسماني ورزشكاران به همراه خواهد داشـت . بدين منظور بايسته است تمهيدات لازم براي مديريت مصرف اين داروها و كـاهش آسـيب هـای احتمـالي آن در بد نسـازان، فراهم شود.

منبع :

مقايسه سيستم فعالسازی / بازداری رفتاری و حس انسجام در بدنسازی با و بدون مصرف استروئيدهای آنابوليک_آندروژني

Comparison of Behavioral Activation-Inhibition Systems and Sense of
Coherence in Bodybuilders with and Without Use of AnabolicAndrogenic Steroids 2019

نویسندگان :

فرزین باقری شیخانگفشته (MA)دكترعباس ابوالقاسمي (PhD ) دكتر سيد موسي كافي ماسوله (PhD)

گردآورنده : سید حسین نجفی زاده