مقایسه بین حرکت اسکوات کامل و نیمه

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تمرین اسکوات در عمق های مختلف بر روی حجم عضلات اندام تحتانی بود.

هفده مرد به طور تصادفی به یک گروه تمرینی اسکوات کامل 8 نفر و گروه تمرین نیمه اسکوات 9 نفر تقسیم شدند. آنها 10 هفته (2 روز در هفته) تمرین اسکوات را پشت سر گذاشتند.

http://تفاوت حرکت اسکوات کامل و نیمه اسکوات

حجم عضلات (با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) عضلات اکستنسور(باز کننده های) زانو ، همسترینگ ، اداکتور(نزدیک کننده های) ران و گلوتئوس ماکزیموس(سرینی بزرگ) و حداکثر یک تکرار (1RM) اسکوات کامل و نیمه قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد.

یافته ها افزایش نسبی 1RM اسکوات کامل نسبت به اسکوات نیمه بیشتر بود.

حجم عضلات اکستنسور(باز کننده) زانو به میزان قابل توجهی افزایش یافت ،به استثنای عضله رکتوس فموریس (راست قدامی) و سرینی بزرگ تغییری نکردند.

http://اسکوات نیمه یا اسکوات کامل

حجم عضلات نزدیک کننده ران و گلوتئوس (سرینی) بزرگ به طور قابل توجهی افزایش یافت .

نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که تمرین اسکوات کامل برای رشد عضلات اندام تحتانی به استثنای عضله رکتوس فموریس (راست قدامی) و عضلات همسترینگ موثرتر است.

10 هفته تمرین کامل و نیمه اسکوات حجم عضلات رانی را افزایش داد ، اما نه عضله (رکتوس فموریس) یا عضله همسترینگ و همچنین افزایش نسبی در حجم عضلات نزدیک کننده ران و گلوتئوس ماکسیموس (سرینی بزرگ) با تمرین اسکوات کامل بیشتر از تمرین نیمه اسکوات بود.

بر اساس نتایج به دست آمده برای عضلات گلوتئوس ماکسیموس( سرینی بزرگ) و عضلات خم کننده ران، تمرین اسکات کامل در مقایسه با آموزش نیم اسکوات ، عملکرد را در هنگام دو سرعت و پرش افزایش می دهد ، زیرا قابلیت بازشدن  مفصل ران برای عملکرد در ورزش های مختلف مهم است (Fukashiro and Komi 1987؛ Watanabe et 2000).

با در نظر گرفتن ایمنی افراد همراه با نتایج حاضر ، تمرین کامل اسکوات ممکن است برای رشد یکسان عضلات اندام تحتانی ، به جز عضلات راست قدامی و عضلات همسترینگ مناسب باشد.

منبع :

2019 Efects of squat training with diferent depths on lower limb muscle volumes

مترجم : سید حسین نجفی زاده