تعریف هوازی :

یعنی در حضور اکسیژن تنفسی :فرایندی است که در آن مواد سوختی مانند کربوهیدرات ها در حضور اکسیژن تجزیه می شوند و انرژی مورد نیاز بدن را فراهم می کنند.

تعریف دستگاه هوازی :

 به مجموعه فرایندهای سوخت و سازی در داخل بدن گفته می شود که با تجزیه کربوهیدرات ها و چربی ها در حضور اکسیژن تنفسی ،انرژی مورد نیاز بدن را تهیه می کنند.

تعریف فعالیت های هوازی :

فعالیت هایی با شدت متوسط و مدت به نسبت طولانی که گروه های عضلانی بزرگ را فعال می کنند و اجرای آنها به حضور و مصرف اکسیژن به وسیله عضلات بدن وابسته است ، زیرا انرزی مورد نیاز برای اجرای این نوع فعالیت ها به طور عمده و یا به تمامی از طریق سیستم هوازی تامین می شود.

مثال : دویدن – دوچرخه سواری – طناب زدن و شناکردن با سرعت کم و متوسط فعالیت هوازی محسوب می شوند.

فعالیت های بی هوازی :

فعالیت هایی هستند که اجرای انها به حضور و مصرف اکسیژن وابسته نیست،

مثال : 

دوی 100 متر 

انواع پرتاب ها و پرش ها و تمام فعالیت هایی که با تمام سرعت در مدت کوتاه (چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه) انجام می شوند.

تعریف آمادگی هوازی :

حداکثر توانایی ریه ها ،قلب و عروق برای جذب و انتقال اکسیژن به عضلات و به دنبال آن ،مصرف هر چه بیشتر عضلات از این اکسیژن آمادگی هوازی گفته می شود.بنابراین ورزشکاری با ریه های کارآمدتر و قلب نیرومندتر،توانایی بیشتر برای مصرف اکسیژن به وسیله عضلات را داشته باشد ،آمادگی هوازی بالاتری دارد.

سیدحسین نجفی زاده

تعریف ظرفیت هوازی :

توانایی مصرف اکسیژن به وسیله بدن در هنگام فعالیت های شدید ،ظرفیت هوازی گفته می شود.

تعریف استقامت هوازی :

توانایی و تحمل بدن برای مقاومت در برابر خستگی است.به بیان ساده استقامت نامیده می شود و به طور کلی به دو بخش عضلانی و قلبی – تنفسی است .همچنین استقامت قلبی – تنفسی یا استقامت هوازی ،مقاومت در برابر خستگی در ورزش های طولانی مدت است.

تعریف تمرین هوازی :

تمرینی با استفاده از فعالیت های هوازی است که موجب افزایش کارآیی سیستم هوازی و در نهایت افزایش آمادگی هوازی می شود.

ظرفیت هوازی – آمادگی هوازی و استقامت هوازی براثر تمرینات هوازی افزایش می یابند.

تعریف آستانه هوازی :

حداقل شدت و مدت تمرین با تاثیرگذاری برآمادگی هوازی ،آستانه هوازی نامیده می شود.

حداقل شدت برای رسیدن به آستانه هوازی 70 درصد حداکثر ضربان قلب یا 55 درصد  حداکثراکسیژن مصرفی vo2max) (است و حداقل مدت تمرین 20 دقیقه پیشنهاد شده است.

تمرین هوازی آستانه هوازی را افزایش می دهد در نتیجه ورزشکار برای رسیدن به آستانه هوازی باید با شدت و مدت بیشتری تمرین کند.

تعریف آستانه بی هوازی:

شدتی از تمرین است که در آن اکسیژن مصرفی برای تامین انرژی مورد نیاز کافی نباشد و سطح اسید لاکتیک عضله و خون افزایش پیدا کند.

استانه بی هوازی در افراد ورزشکار متفاوت است 

در افراد تمرین نکرده و ورزشکاران غیر آماده بین 55 تا 65 درصد vo2 max یا با 70 تا 77 درصد حداکثر ضربان قلب (HRmax) است.

آستانه بی هوازی در ورزشکاران استقامتی و آماده ممکن است به بیش از 80 درصد vo2max)) یا بیش از 88 درصد HRmax)) هم برسد

آستانه بی هوازی ممکن است در ورزشکاران از 70 درصد تا 88 درصد HRmax)) متفاوت باشد.

تمرین هوازی آستانه هوازی و آستانه بی هوازی رو افزایش می دهد.

نویسنده: سید حسین نجفی زاده