فیتنس فانکشنال

فیتنس فانکشنال

تمرین فانکشنال (Functional training)

تمرینی است که برای یک هدف خاص انجام می شود و برای افزایش قدرت ، سرعت و توان و بهبود عملکرد ورزشی و کاهش ریسک آسیب انجام می شود

درتمرینات فانکشنال ،تمرین حرکت به جای تمرین عضله است که در تمرینات فانکشنال مغز یاد می گیرد که کل یک حرکت را نه فقط یک عضله را کنترل کند.

ویژگی تمرینات فانکشنال

تمرینات فانکشنال تمرینات غیر پرورش اندامی هدفمند هستند که از حدود 20 سال قبل گسترش یافتند
تمرینات فانکشنال توسط بسیاری از ورزشکاران و مربیان به اشتباه به عنوان تمرینات اختصاصی تلقی می شود
افزایش قدرت بدون تغییر خاصی در سایز عضلات اتفاق می افتد که در رشته های وزنی بسیار مهم است
تمرینات فانکشنال تا حد امکان به حرکات چند مفصلی و اکثرا در حالت وزن گذاری توجه دارد
تمرینات فانکشنال باعث افزایش توانایی حرکت در هر سه صفحه حرکتی می شود که از وزن بدن برای ایجاد مقاومت ضمن حفظ موقعیت مناسب در صفحات حرکتی مختلف انجام می دهند.
این تمرینات به ورزشکار یاد می دهد که چگونه وزن خود را در شرایط مختلف کنترل کند
سالن های تمرین فانکشنال بر خلاف سالن های بدنسازی کوچکتر هستند و با تجهیزات اندکی و ارزان پر شده اند.
تمرینات فانکشنال به وجه مشترک حرکات در بین رشته های ورزشی وتقویت آنها توجه می کند.

تاثیرات تمرینات فانکشنال :

افزایش هماهنگی عصبی عضلانی
افزایش تعادل دینامیک
آگاهی از شرایط محیطی و حس عمقی
کاهش آسیب
افزایش توانایی حرکتی در هر سه سطح حرکتی
تقویت ثبات بدن
تمام ویژگی های تمرینات فانکشنال منجر به افزایش عملکرد در ورزشکار می شود.

هدف از تمرینات فانکشنال :

تولید نیرو
توسعه حرکات فانکشنال
اختصاصی سازی
افزایش حس عمقی
افزایش تعادل
بهبود اعتماد به نفس و انگیزه
کاهش میزان آسیبها
افزایش سن قهرمانی