چگونه با وجود شرایط حاد ویروس کرونا ورزش کنیم

آثار فعالیت ورزشی بر سیستم ایمنی بدن

گزارش شده است ورزشکارانی که در برنامه ی تمرینات سنگین به ویژه رویدادهای استقامتی شرکت می کنند نسبت به عموم جامعه برای ابتلا به عفونت مستعدتر هستند.نشانه هایی از جمله گلودرد و آنفولانزا در ورزشکاران رایج است و شواهد متقاعد کننده اشاره دارند که این افزایش در استعداد ابتلا به عفونت به دلیل ضعیف شدن عملکرد دستگاه ایمنی بدن روی می دهد.

سازه اصلی دستگاه ایمنی بدن از سلولهای سفید خون یا لکوسیت ها تشکیل شده است و این تعداد لکوسیت ها می تواند در اثر وهله های مکرر فعالیت شدید و طولانی مدت کاهش یابد.

علت این موضوع می تواند به افزایش سطح هورمون های استرسی مانند کورتیزول – اپی نفرین – هورمون رشد و پرولاکتین که آثار تنظیمی برایمنی بدن دارند نیز در پاسخ به فعالیت ورزشی رخ می دهد.

همچنین عملکرد لکوسیت ها تحت تاثیر قرار می گیرند به دلیل افزایش حجم پلاسما و تعداد لنفوسیت های خون کاهش پیدا می کند .

پس از فعالیت ورزشی شدید و طولانی مدت تولید ایمونوگلوبین ها توسط لنفوسیت های B مهار می شود و غلظت پلاسمایی گلوتامین در حدود 20 درصد افت می کند و برای مدتی در حد پایین باقی می ماند.

با وجود این شرایط ورزشکاران بعد از انجام تمرینات شدید و طولانی مدت دچار ضعف سیستم ایمنی بدن شده و بدن در شرایط آسیب پذیر و ابتلا به عفونت قرار می گیرند.

هنگام فعالیت ورزشی قرارگیری درمعرض باکتری ها و ویروس های هوا به علت میزان و عمق بیشتر تنفس افزایش می یابد.افزایش نفوذپذیری روده نیز می تواند امکان ورود مواد سمی باکتری های روده به داخل جریان خون به ویژه هنگام فعالیت ورزشی طولانی مدت در گرما را فراهم آورد ،از این رو افزایش شیوع عفونت در ورزشکاران به احتمال زیاد به تعدد فشارهای بدنی – روانی – محیطی و تغذیه ای ،عملکرد ایمنی را ضعیف و همراه با افزایش قرارگیری در معرض این شرایط بیماری زا ،ورزشکار را برای ابتلا به عفونت مستعدتر می کند.

هنگام برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت ورزشی تعداد و فعالیت سلولهای NK کاهش می یابد و اگر فعالیت ورزشی شدید و طولانی مدت باشد تعداد لنفوسیت های گردش خون ممکن است برای ساعت ها کاهش یابد .

بیشترین زمان ابتلای ورزشکاران به بیماری و عفونت زمان پس از تمرین (دوره ریکاوری) است.

ورزشکاران بهتر است جهت حفظ سلامتی در این بحران ویروسی کرونا وادامه فعالیت ورزشی ،شدت و حجم تمرین کم و متوسط اجرا شود.