خوابیدن به شکم

عوارض ناشی از خوابیدن غیرصحیح:

http://عوارض خوابیدن به شکم

خوابیدن به شکم می تواند عوارض طبیعی را به دنبال داشته باشد:

1- کاهش تمام ظرفیت ریه

2- کاهش کمپلیانس قفسه سینه که این عارضه مخصوصا در ورزشکاران حائز اهمیت است.

3- اختلال در ترانزیت روده و اختلال در هضم و جذب غذا

4- فعالیت غیرطبیعی قلب چه از لحاظ خون رسانی به خود عضله قلب و نیز نارسایی در خون رسانی تمام بدن.

منبع : حرکات اصلاحی (دکتر امیرحسین براتی)

گردآورنده : سید حسین نجفی زاده