آب ماده ای بدون ارزش کالری و یکی از مهمترین مواد مغذی در زندگی است و بعد از اکسیژن از اهمیت بالایی برای انسان برخوردار است.

کاهش آب بدن به میزان 9 الی 12 درصد وزن بدن منجر به مرگ می شود.

در یک مرد بالغ میزان آب بدن معادل 60 درصد وزن بدن و 50 درصد یک زن بالغ باشد فرد در وضعیت آب طبیعی قرار دارد و این تفاوت به دلیل ترکیب بدن است زیرا بافت بدون چربی یعنی بافت عضله در مقایسه با بافت چربی آب بیشتری دارد یعنی 73 درصد در مقابل 10 درصد،بنابراین فردی که توده عضلانی بیشترو بافت چربی کمتری دارد محتوی آب بیشتری خواهد داشت (مثال ورزشکاران )

تقریبا دو سوم از آب بدن در داخل سلول (مایع درون سلولی) و یک سوم باقیمانده در خارج از سلول (مایع برون سلولی ) است. آب ماده ای میانجی است که در فرایند های حفظ حیات در سلول ها ،بافت ها و دستگاه های اندامی نقش دارد.

عملکرد های مهم آب در بدن انسان :

1- بخش مایع خون را تشکیل می دهد که امکان انتقال مواد مغذی ،فرآورده های زاید،اکسیژن و سلول های ایمنی به همه بخش های بدن را تامین می کند

2- حجم خون را در حد مناسب حفظ می کند که برای عملکرد دستگاه قلبی – عروقی حیاتی است

3- در واکنش های سوخت و سازی ایفای نقش می کند

4- حلال پروتئین ها،گلوکز،ویتامین ها و موادمعدنی عمل می کند

5- نقش مهمی در حفظ تعادل الکترولیت ها دارد

6- بخش مایعات عرق را تشکیل می دهد که امکان تنظیم دما را میسر می کند

7- دما را از نواحی عمقی بدن به سطح پوست منتقل می کند و بدین ترتیب به تنظیم دما کمک زیادی می کند

8- به روان کاری مفاصل کمک می کند

9- بخش اعظم مایع نخاعی و چشم را تشکیل می دهد