عضله اینترینسیک (درون مفصلی) مفصل آرنج که طبق منابع حرکت شناسی به عنوان تنها عضله خم کننده واقعی مفصل آرنج محسوب می شود ،عضله Brachialis یا بازویی قدامی است.

هنگام خم کردن مفصل آرنج به عنوان مثال در تمرینات بدنسازی حرکات جلوبازو ،عضله قدامی بازویی بدون توجه به چزخش داخلی یا خارجی ساعد همراه با سایر عضلات خم کننده آرنج به کاربرده می شود.

دلیل درگیرشدن این عضله در هر حالت و پرکاربرد بودن این عضله در حرکات خم کردن آرنج ،با توجه به این که استخوان زند زیرین همیشه ثابت است و این عضله به زائده منقاری آن متصل است ،به عنوان خم کننده واقعی مفصل آرنج محسوب می شود.

http://منبع : حرکت شناسی دکتر دبیدی روشن و دکتر سوری

http://نویسنده : سید حسین نجفی زاده