سوابق مربیگری

سوابق مربیگری

👈 رئیس کمیته آموزش، انجمن بدنسازی و پرورش اندام پیام نور کشور

👈  دانشجوی ارشد فیزیولوژی علم تمرین 

👈 مربی بدنساز پیشرفته از پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشگاه باسک اسپانیا UVP و با تایید آکادمی ملی المپیک

👈 مربی بدنساز فانکشنال از انجمن ملی قدرت و بدنسازی NSCA

👈 مربی بدنساز ویژه کاراته از فدراسیون کاراته

👈 مربی آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزشهای همگانی

👈 مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام