Cold and Exercise: Therapeutic Tools to Activate Brown Adipose Tissue and Combat Obesity

وجود بافت چربی قهوه ای (BAT) در انسان بالغ امکان استفاده از مکانیزم BAT به عنوان یک استراتژی مقابله با چاقی را زیر سوال برده است. این مطالعه مقدماتی اثرات یک برنامه کوتاه مدت غوطه وری در آب سرد (CWI) بر روی ترکیب بدن (10 نفر) مردان بزرگسال سالم را بررسی کرد.

http://چربی سوزی و سرماhttp://چربی سوزی و سرما

این فرضیه مطرح شد که تنش های گرمایی منجر به کاهش توده چربی (FM) و درصد چربی بدن (BFp) در نتیجه فعال سازی مکانیسم گرمازایی BAT می شوند.

روش ها:

با استفاده از یک طرح آزمایشی آینده باز، شرکت کنندگان تحت مدت زمان مداخله( 6هفته) تحت قرار گرفتن در معرض آب حاد (18 دقیقه) آب سرد (15±1درجه سانتی گراد) قرار گرفتند.

نتیجه گیری:

نتایج نشان می دهد که مداخله غوطه وری در آب سرد می تواند به عنوان یک روش قابل قبول برای اعمال تغییرات مثبت در ترکیب بدن اتخاذ شود. این یافته ها باید مطالعات پیگیری را برای بررسی اثر مداخلات در یک نمونه بزرگتر تحریک کند و امکان اجرای آن را به عنوان یک استراتژی اصلی مبارزه با چاقی بررسی کند.

به طور خلاصه ، این مطالعه آزمایشی نشان داد که یک مداخله کوتاه مدت CWI می تواند به طور قابل توجهی باعث بهبود ترکیب بدن در بزرگسالان مرد سالم شود.

http://سوزاندن چربی قهوه ای با سرما درمانی

افزایش قابل توجهی در FFM علاوه بر کاهش غیر قابل توجه FM و BFp مشاهده شد. این نتایج با یافته های مطالعات موجود در مورد برنامه های قرار گرفتن در معرض هوای سرد که نشان می دهد مکانیسم BAT می تواند علت تغییرات ترکیب بدن باشد ، مطابقت دارد.

کارهای آینده علاوه بر تغییرات عمومی تر در ترکیب بدن ، باید شامل بررسی فعالیت BAT نیز باشد.

یافته های مطالعه حاضر باید با احتیاط تفسیر شود زیرا این یک مطالعه آزمایشی بود.

با این حال ، نتایج نشان می دهد که پتانسیل CWI یک مداخله بالقوه کارآمد برای ایجاد تغییرات مثبت در ترکیب بدن است.

به همین ترتیب ، مطالعات آینده باید کارایی و اثربخشی این مداخله را در نمونه های بزرگتر و محیط های معتبر اکولوژیکی بررسی کنند.

مترجم : سید حسین نجفی زاده

منبع:

Cold and Exercise: Therapeutic Tools to Activate Brown Adipose Tissue and Combat Obesity

February 2019