سرعت واکنش در رزمی

تعریف سرعت :

در علم تمرین سرعت به عنوان توانایی حرکت یک عضو یا بخشی از دستگاه اهرمی بدن یا حرکت کل بدن با حداکثر سرعت ممکن تعریف می شود.

مفهوم سرعت ،حرکت در کم ترین مدت زمان یا پیمودن مسافتی در حداقل زمان است.

http://سید حسین نجفی زاده_ قهرمانی جهان کیک بوکسینگ WAKO

سرعت بر حسیپب متر بر ثانیه اندازه گیری می شود.

بعضی مواقع زمان انجام یک کار یا مهارت را توسط ورزشکار (سرعت ورزشکار) می گویند.به عنوان مثال سرعت ضربه یک مشت در لحظه اجرای ضربه مشت مستقیم بر واحد متر بر ثانیه استفاده می شود.

با توجه به تعریف سرعت ، در رشته های مختلف ورزشی ابتدا باید نوع سرعت در ان ورزش مشخص شود و بر مبنای آن مربیان مهارتی و قدرت و آماده سازی طراحی تمرینات لازم را انجام دهند تا سرعت ویزه ورزشکار در رشته مورد نظر را به حداکثر برسانند .

یکی از سرعت های ویژه در ورزش های مبارزه ای یا رزمی ، سرعت واکنش است است که تا حدود زیادی به سلامت دستگاه عصبی _عضلانی وابسته است.

http://سرعت ویژه در ورزش های رزمی مبارزه ای

سرعت واکنش که در بعضی مواقع به نام زمان واکنش نام برده می شود که در ورزش های سرعتی از جمله ورزش های رزمی که یک عامل موثر و کارامد است باید در قهرمانان این ورزش ها تقویت و افزایش یابد.

در ورزش های مبارزه ای ،ورزشکاران برای دفع بهتر ضربات حریف و اجرای ضربات بدل و موثر و جلوگیری از امتیاز دهی و کسب امتیاز بیشتر از حریف نیاز به سرعت واکنش دارند.

یکی از امتیازات برتری قهرمانان سطح بالا در ورزش های رزمی می تواند سرعت واکنش بالا باشد که عملکرد و نتیجه بهتر را برای ورزشکار در پی دارد.

منبع : علم تمرین

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده