چکیده مقاله پژوهشی :

از بین تمام ویژگی های پیکرسنجی ، فیزیولوژیکی و جسمانی ، توان بی هوازی و هوازی ، شاخص توده بدن و درصد چربی ، سرعت و چابکی به طور معنی داری با موفقیت ارتباط داشت و از اهمیت بیشتری برای ورزشکاران تکواندو برخوردار بود.

بنابراین ، این ویژگی ها به ویژه در تکواندو ، در اهداف قهرمانی تأثیر عمده ای دارند و باید در استعدادیابی و برنامه ریزی آموزشی این ورزش مورد توجه قرار گیرند.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگیهای پیکرسنجی ، فیزیولوژیکی و جسمانی با موفقیت ورزشکاران نخبه تکواندو زن بود.

از بین بانوان نخبه تکواندو در ایران که در مسابقات قهرمانی منطقه و کشور مدال کسب کردند 40 نفر انتخاب شدند.

http://رابطه درصد چربی_BMI_ سرعت _چابکی برموفقیت تکواندوکاران

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ، به استثنای درصد چربی بدن و BMI ، بین سایر ویژگیهای پیکرسنجی و موفقیت ورزشکاران تکواندو رابطه معنی داری وجود ندارد. میانگین BMI ورزشکاران زن تکواندو 45/19 بود که با نتایج موجود در ورزشکاران تکواندو زن کشور چک و ایالات متحده آمریکا قابل مقایسه بود. با توجه به رابطه معنی دار بین BMI ورزشکاران تکواندوی استان گیلان و موفقیت آنها ، احتمالاً می توان از BMI به عنوان شاخص پیش بینی کننده پیکرسنجی موفقیت ورزشکاران تکواندو استفاده کرد.

رابطه بین قد و طول اندام با موفقیت معنادار نبود ، که با هلر و همکاران موافق بود. در این راستا می توان نشان داد که اگرچه ساختار بلندتر و پاهای بلند می تواند برای ورزشکاران تکواندو یک مزیت باشد و در انجام برخی ضربات (مانند Naeryo-Chagi و Dollyo-Chagi) به برتری آنها منجر شود ، با این وجود ، انجام موفقیت آمیز این تکنیک ها و به دست آوردن امتیاز توسط ورزشکاران تکواندو تحت تأثیر ویژگی های زیست حرکتی :

 مانند زمان واکنش ، سرعت ، چابکی و توان انفجاری به ویژه در اندام تحتانی قرار دارند و ویژگی های تن سنجی ذکر شده به تنهایی عوامل تعیین کننده نیستند.

http://چابکی،سرعت،درصدچربی وقد،وزن در تکواندو

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو ویژگی فیزیولوژیکی ارزیابی شده (توان هوازی و بی هوازی) به طور معنی داری با موفقیت ارتباط دارند.

در این بین(ملهیم و همکاران) پس از یک دوره تمرین تکواندو بر روی 19 مرد تکواندوکار نوجوان به این نتیجه رسیدند که توان بی هوازی (28٪) و ظرفیت بی هوازی (61/5٪) افزایش یافته و توان هوازی بدون تغییر باقی مانده است.

(مارکوویچ و همکاران) نشان دادند که ورزشکاران موفق تکواندو در مقایسه با همتایان کمتر موفق خود سرعت و آستانه بی هوازی بالاتری دارند.

با توجه به ماهیت عملکرد تکواندو نیاز به حرکات آنی ، سریع و انفجاری دارد ، این مسئله منجر به تغییر مشخصات سیستم انرژی و ویژگی های فیزیولوژیکی با سیستم بی هوازی و عملکرد توان و سرعت می شود و ورزشکاران این ورزش تمایل به ویژگی هوازی ندارند. به علاوه ، کاهش زمان راندها ، کاهش اندازه مساحت مسابقه ، ناک اوت 12 امتیازی و افزایش کرنرها برای قضاوت ، تغییراتی است که رقبا را به مبارزه انفجاری و کسب امتیازات بیشتر ترغیب می کند.

نتایج این مطالعه نشان داد که توان بی هوازی شاخص موثری در موفقیت ورزشکاران تکواندو است. اما از طرف دیگر می توان خاطرنشان کرد که توان هوازی ورزشکاران نیز باید برای ریکاوری کافی و مناسب در بین مسابقات و جلسات تمرینی در وضعیت خوبی باشد.

با توجه به اهمیت توان هوازی و درصد چربی بدن در مسابقات تکواندو که در بالا ذکر شد ،(گائو و همکاران) این مطالعه نشان دهنده ارتباط بین این عوامل و نقش آنها در موفقیت ورزشکاران تکواندو است. آنها مشاهده کردند که درصد چربی بدن ورزشکاران نخبه تکواندو نسبت به تکواندوکاران غیر نخبه کمتر است. آنها نتیجه گرفتند که با توجه به اهمیت توان هوازی در مسابقات تکواندو ، برای دستیابی به سطوح بالای حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) ، کاهش درصد چربی بدن همراه با افزایش توده عضلانی مورد نیاز است.

منبع :

Relationship between anthropo Relationship between anthropometric, physiological and physical characteristics with success of female taekwondo athletes 2016

ترجمه : سید حسین نجفی زاده