حرکت کول هالتر چرخشی

این حرکت کاملا غلط و غیر اصولی است .در انجام این حرکت فرد هالتر را تا زیر چانه ،یعنی در راستای استخوان ترقوه ای بالا می آورد (تا اینجا حرکت صحیح است) سپس با حرکتی آکروباتی هالتر را به جلو فشار داده و آن را در مسیری کمانی به سمت پایین می برد.این کار کاملا زائد بوده و با انجام حرکت صحیح کول هالتر می توان فشار لازم و کافی را به عضلات کول و ناحیه جلویی دلتوئید وارد کرد.

منبع : پروفسور حیدر صادقی(استاد دانشگاه خوارزمی)