دستگاه تمرین دهنده عضلات داخلی و خارجی ران به صورت نشسته :

http://حرکت ممنوعه در بدنسازی

این دستگاه در اکثر باشگاه های بدنسازی مورد استفاده افراد قرار می گیرد.شخص با زانوی خمیده و به حالت نشسته روی دستگاه می نشیند و یا به صورت اعمال نیرو از داخل به خارج با هدف تقویت عضلات دورکننده های ران(ابداکتور) و یا از خارج به داخل با هدف تقویت عضلات نزدیک کننده ران (اداکتور) را انجام می دهد.

با هر بار اجرای حرکت و اعمال نیرو در حالت نشسته خطر رگ به رگ شدن عضلات کوچک وجود دارد .

علاوه بر این برای مهره های پایین کمر و لگن مشکلات جدی تری ایجاد می کند .

موضوع دیگر در اجرای این حرکت با این دستگاه و زاویه مفصلی به حالت نشسته باید توجه داشت که هدف تقویت عضلات نزدیک کننده و دور کننده مفصل ران است که به عنوان عضلات کمکی طراحی و آفریده شده اند نه به عنوان عضلات حرکت دهنده اصلی و اختصاصی .

منبع : حرکات ممنوعه در ورزش

گرداورنده : سید حسین نجفی زاده