مقایسه تمرین با تردمیل ، الپتیکال و روئینگ

دستگاه تردمیل :

http://تاثیر تمرین تردمیل بر چربی سوزی

اکسیداسیون چربی در حین ورزش با مزایای قلبی و متابولیکی همراه است ، اما میزان انجام تمرینات در کل بدن باعث بیشترین اکسیداسیون چربی می شود.

دستگاه الپتیکال :

http://تاثیر تمرین الپتیکال بر چربی سوزی

در مطالعه ای تأثیر ورزش بر روی تردمیل ، الپتیکال و قایقی بر اکسیداسیون چربی را در افراد سالم بررسی شد.

نه مرد سالم در سه آزمایش اوج مصرف اکسیژن ، روی تردمیل ، الپتیکال و روئینگ شرکت کردند.

برای ارزیابی حداکثر مصرف اکسیژن (V̇ O2peak) ، حداکثر میزان اکسیداسیون چربی (MFO) و شدت تمرین MFO (Fatmax) ، از کالرییمتری غیر مستقیم استفاده شد.

دستگاه روئینگ :

http://تاثیر تمرین روئینگ بر چربی سوزی

خون وریدی مخلوط برای ارزیابی غلظت لاکتات و گازهای خون جمع آوری شد.غلظت لاکتات خون بعد از ورزش نیز پس از ورزش با تردمیل به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

نتیجه گیری این پژوهش :

در حالی که شیوه های تمرین تردمیل ، الپتیکال و روئینگ قایقی مقادیر V̇ O2peak مشابهی را به همراه دارد ، یافته های تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات با تردمیل باعث افزایش چربی سوزی و میزان کل اکسیداسیون چربی در مقایسه با تمرینات الپتیکال و قایقی شده و منحنی های اکسیداسیون به وضوح تحت تأثیر شیوه تمرین قرار می گیرد. پس از تردمیل بیشترین میزان چربی سوزی با دستگاه الپتیکال و سپس دستگاه روئینگ بود.

تردمیل کارآمدترین روش برای افزایش اکسیداسیون چربی در حین ورزش است و باید در طراحی تمرین برای کسانی که به دنبال حفظ ویژگی های متابولیکی سالم هستند مورد توجه قرار گیرد.

منبع :

Maximal Fat Oxidation: Comparison between Treadmill, Elliptical and Rowing Exercises 2021

گردآورنده و ترجمه: سید حسین نجفی زاده