تيپرينگ (كاهش بار تمرين پيش از رقابت) :
مرحله نهايي تمرين پيش از رقابت مستلزم كاهش بار تمرين است كه سبب بهبود در شاخص
های روانی، فيزيولوژيكي وعملكردی ميشود .

تيپر روشی برای رفع خستگی ايجاد شده بوسيله تمرينات طولاني مدت دوره آماده سازي، بدون كاهش سازگاريهای تمرين است .

تيپر، اغلب مترادف با به حداكثر رسانيدن عملكرد به كار مي رود و نيازمند يک برنامه دقيق است. يک تيپر
پيچيده وظريف نيازمند يك دانش عميق در مورد عملكرد ورزشی ، شامل: فيزيولوژي، روانشناسي،
تغذيه و جنبه هاي تكنيكي ميباشد.

http://تیپر در ورزش و اثرات فیزیولوژیکی و روانی تیپرینگ چیست

فوايد تيپر و پاسخهاي فيزيولوژيكي و رواني بدن به تيپر:
اطلاعات آماری بيان مي كند كه انجام تيپرينگ (بعد از يک دوره تمرينات منظم همراه با رعايت
اصل اضافه بار) ، موجب رسيدن به عملكرد مطلوب ورزشي از طريق پاسخ های فيزيولوژيكی بدن به
تيپر ميشود. توجيه منطقي كه مي توان برای اين بهبود عملكرد بيان كرد اين است كه ورزشكاران
خستگي حاصل از تمرينات پشت سرگذاشته را در طول دوره تيپر برطرف مي كنند و از آنجايي كه
تيپر در پايان دوره تمرينات و قبل از زمان مسابقات انجام مي گيرد مي توان تمرينات تكنيكي
اختصاصي و ويژه ای را طراحی كرد تا بدون از بين رفتن سازگاري ها ، خستگي ناشي از تمرينات را
از بين برده و همچنين بهبود ويژه ای در عوامل فيزيولوژيكي، رواني و اجرا به وجود آورد .

توجيه علمی بهبود عملكرد از طريق تيپر:
عواملی كه در دوران تيپر باعث بهبود عملكرد مي شوند را مي توان به عوامل فيزيولوژيكی و غير –
فيزيولوژيكی دسته بندی كرد.

عوامل فيزيولوژيكي شامل:

تغييرات قلبي – عروقي ، متابوليكي ،هورموني ، بيومكانيكي و عصبي – عضلاني هستند. خش مهمي از تحقيقات انجام شده در مورد تيپر بر تغييرات بيشينه و زير بيشينه اكسيژن مصرفي و رابطه آن با عوامل وابسته مانند افزايش اريتروسيتها ، فعاليت آنزيمهای اكسايشي ، فراخواني تارهای عضلاني ، افزايش ذخاير انرژي و به كارگيری منابع سوختي متمركز شده است .عوامل غيرفيزيولوژيكي مانند حالات رواني ، بهبود
عملكردهاي جسمي – رواني مانند تحمل درد ، عوامل بيومكانيكي و عصبي- عضلاني مانند توسعه توان عضلاني ، ويژگيهاي الاستيكي عضله و چرخه كشش-كوتاه شدن مربوط به دوكهای عضلانی هستند. آنچه پذيرفته شده است به حداكثر رساندن سازگاريهای حاصل از تمرين و به حداقل رساندن آثار ناشي از خستگي ، بعد از تيپر است ).