در افراد دچار دیابت نوع یک دوز انسولین قبل از فعالیت ورزشی تنظیم شود و در خصوص افزایش خطر هیپوگلیسمی و هایپرگلیسمی اطلاع کافی داشته باشند.

از انجام ورزش هایی نظیر وزنه برداری، غواصی، صخره نوردی، سقوط آزاد به دلیل بالا رفتن فشار خون سیستولی خود داری کنند .

http://ورزش برای افراد دیابتی

بهتر است از فعالیت های هوازی مانند پیاده روی – دویدن آهسته – دوچرخه سواری و شنا استفاده گردد.

اصل گرم کردن و سرد کردن بدن رعایت شود.

تمرین با سه جلسه در هفته شروع و به تدریج افزایش یابد .

توصیه می شود تمرین با 15 دقیقه در هر جلسه و به تدریج زمان تمرین افزایش یابد.

دیابت نوع دوم :

به طور کلی نتایج نشان می دهد فعالیت ورزشی می تواند میزان هموگلوبینAcI را کاهش دهد و شیوع هیپرگلیسمی را در بین بیماران کم کند . در یک متاآنالیز شامل 12 مورد فعالیت هوازی و 2 مورد فعالیت مقاومتی نشان داد که فعالیت منظم هوازی میزان هموگلوبین A cI   را تا حدی که باعث کنترل قند خون شود را کاهش دهد.علاوه بر این هم از آماری و هم کلینیکی تاثیر مثبتی بر حداکثر اکسیژن مصرفی دارد.

در بررسی دیگر بوول و همکاران در سال 2001 چنین نتیجه گیری کردند که فعالیت ورزشی شدید منجر به کاهش بیشتری در میزان هموگلوبین A Ci و افزایش بیشتر در حداکثر اکسیژن مصرفی و افزایش حساسیت به انسولین می شود.

تمرین هوازی 3 جلسه در هفته و تا 5 جلسه فعالیت ورزشی با شدت متوسط یعنی 40 تا 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شود.

اکثر مطالعات 150 دقیقه فعالیت متوسط 30 دقیقه در روز برای 5 روز در هفته یا 60 دقیقه فعالیت بدنی شدید 30 دقیقه در روز و 3 جلسه در هفته برای کنترل بهتر گلوکز در افراد بزرگسال دیابتی توصیه می شود.

تمرین مقاومتی در مطالعه ای که بالدی و همکاران داشتند در سال 2003 کاهش معناداری هموگلوبین AcI ،گلوکز ناشتا و افزایش معنادار توده بدون چربی را گزارش کردند.

در مطالعه ای دیگر اثر 10 هفته تمرین مقاومتی در افراد جوان افزایش حساسیت به انسولین افزایش یافت که با افزایش توده بدون چربی همبستگی داشت و نتیجه گرفتند که افزایش حساسیت به انسولین و به دلیل افزایش توده عضلانی است.

توصیه می شود تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته با شدت 50 درصد قدرت بیشینه یا شدید با 75 تا 80 درصد قدرت بیشینه برای بهبود عملکرد انسولین انجام گیرد و هر جلسه با 8 تا 10 حرکت و فول بادی و در هر ست تکرار بین 10 تا 15 باشد .

ترکیب تمرین مقاومتی و هوازی به بهبود بیشتر حساسیت به انسولین منجر می شود و انجام 3 جلسه ترکیب تمرین مقاومتی و هوازی نسبت به فعالیت هوازی و مقاومتی به تنهایی در کنترل گلوکز خون موثرتر است.

منبع : اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

گردآورنده : سیدحسین نجفی زاده