به مجموع انحرافات گردن و دفورمیتی چرخشی ستون فقران گردن،ناهنجاری کج گردنی گفته می شود.

این وضعیت در دختران بیشتر از پسران دیده شده است.

اختلال کج گردنی ممکن است مادرزادی ،اکتسابی ،حاد،موقت و یا مزمن باشد.

در وضعیت ایستاده طبیعی و از نمای پشت باید خط کشش ثقل از مرکز استخوان پس سری و از روی ستون مهره ای ناحیه گردن بگذرد.

ناهنجاری های جسمانی مرتبط با کج گردنی که سایر بخش های بدن را درگیر می کند:

 • شانه نابرابر
 • کج پشتی
 • لگن نابرابر
 • زانوی ضربدری
 • کف پای صاف
عضلات کوتاه شده کشیده شده
عضله متوازی الاضلاع راست چپ
ذوزنقه بخش دو راست – بخش چهار چپ بخش چهار راست – بخش دو چپ
عضله گوشه ای راست چپ
عضله سینه ای کوچک چپ راست
عضله زیرترقوه ای چپ راست
جناغی چنبری – پستانی راست چپ

عوارض کج گردنی :

 • فشار بر ستون مهره های گردنی
 • فشار روی ریشه های عصبی
 • کشیدگی عضلات سمت مقابل
 • درد
 • اختلالات بینایی (میدان دید کاهش می یابد)
 • کاهش میزان چابکی
 • اختلال در مفصل گیجگاهی از قبیل انحراف دندان های فک فوقانی جلوتر از دندان های فک تحتانی و یا بالعکس

علائم و نحوه تشخیص :

 • سر به سمت ضایعه دیده انحراف پیدا می کند
 • عدم تقارن در فاصله گوش ها از سطح شانه ها وجود دارد
 • چانه سمت مخالف ضایعه دیده می چرخد و چرخش در صورت وجود دارد
 • نامساوی بودن دامنه حرکتی در خمش جانبی سربه وجود می آید
 • فرد برای نگاه کردن به اطراف مشکل دارد

منبع :

حرکات اصلاحی( حتمی 1392)

شناسای و تجویز تمرین ها(سمت تهران 1390)