مطالعات اخیر نشان داده است که تمرینات مقاومتی با شدت کم همراه با انسداد عروق تمرین( kaatsu) باعث هیپرتروفی عضلات می شود.

http://تمرین کاتسو و افزایش حجم عضله

یک محیط کم اکسیژن ، هیپرتروفی عضلات را در حین تمرین کاتسو تسهیل می کند. ما فرض کردیم که با قرار دادن کل بدن در یک محیط کم اکسیژن برای القا هیپوکسی عضلات به دنبال تمرین مقاومتی ، می توان هیپرتروفی عضلات را با کارآیی بیشتری افزایش می دهد.

اعتقاد بر این است که تمرین در شرایط کمبود اکسیژن با افزایش اریتروپویتین و حداکثر اکسیژن دریافتی (VO2max) برای بهبود عملکرد هوازی مفید است.

ما فرض کردیم که با تمرین مقاومتی تحت هیپوکسی سیستمیک متناوب می توان به طور موثر هیپرتروفی عضلات را بدست آورد. تمرین کاتسو برای تمرینات مقاومتی اندام ها مفید است ، اما برای عضلات تنه مفید نیست ، زیرا شریان بند لازم است.

قدرت عضلانی (تعریف شده به عنوان 1RM) در هفته 6 برای هر دو گروه به طور قابل توجهی افزایش یافت ، اما فقط در گروه هیپوکسی در هفته 3 افزایش یافت ، که نشان می دهد قرار گرفتن در معرض هیپوکسی افزایش قدرت عضلانی را تسریع می کند.

افزایش قدرت عضله (1RM) یا القا هیپرتروفی عضله کافی نیست و برای دستیابی به این نتایج باید همراه با ورزش باشد .

http://کمبود اکسیژن(هیپوکسی) در تمرینات بدنسازی

Takarada و همکاران 7 گزارش کردند که انسداد عروق همراه با تمرین مقاومت کم شدت (تمرین Kaatsu) به طور موثری سطح مقطع و قدرت عضلات را افزایش می دهد.

آبه و همکاران گزارش کردند که با کندی حرکت و در عین حال محدود کردن جریان خون ، می توان هیپرتروفی عضله و قدرت عضله را افزایش داد. آنها همچنین گزارش دادند که ترکیبی از انسداد عروق و تمرینات مقاومتی به دلیل هیپوکسی هیپرتروفی عضلات را به دست می آورد. آنها پیشنهاد کردند که گردش خون محدود باعث ایجاد یک عضله هیپوکسیک و اسیدی می شود ، که منجر به هایپرتروفی عضلات بیشتر می شود.

اثرات پرهیز از تمرین ورزشی تحت هیپوکسی احتمالاً با تولید متوسط ​​گونه های اکسیژن واکنش پذیر (ROS) باعث رشد بافت ، 7 ترشح هورمون رشد توسط تجمع عضلانی محصولات فرعی متابولیک مانند لاکتات ، ترشح تستوسترون در سلول های لیدیگ و موارد دیگر ایجاد می شود استخدام فیبرهای نوع. این مطالعات نشان می دهد که توانایی ورزش مقاومتی برای ایجاد هیپرتروفی عضلات نه تنها شامل استرس مکانیکی بلکه عوامل متابولیکی ، هورمونی و عصبی نیز می شود. با این حال ، مکانیسم دقیق هایپرتروفی عضلات در تمرینات مقاومتی تحت هیپوکسی (تمرین هایپوکسی) نیاز به مطالعات بیشتر برای روشن شدن دارد.

هایپرتروفی عضلات تحت هیپوکسی نیاز به تمرین مقاومتی بالا دارد.

این مطالعه نشان می دهد که ورزش همراه با قرار گرفتن در معرض هیپوکسی به طور موثر باعث هیپرتروفی عضلات شده و قدرت عضلات را افزایش می دهد.

نتیجه گیری :

در مقایسه با شرایط نورموکسی ، تمرینات مقاومتی تحت شرایط کمبود اکسیژن به طور موثری قدرت عضلات را بهبود می بخشد و به سرعت باعث افزایش هیپرتروفی عضلات بدون افزایش آشکار در میزان فشار درک شده (RPE) می شود ، زیرا این عمل در 6 و نه در 8 هفته در این گروه از مبتدیان رخ داده است. در حالی که مطالعات بیشتر در حال بررسی این است که آیا می توان در طول تمرین اثرات مضر ایجاد کرد ، تمرین مقاومتی در شرایط کمبود اکسیژن ممکن است یک روش جدید برای افزایش قدرت و اندازه عضله باشد .

منبع :

Hypoxia Increases Muscle Hypertrophy Induced by Resistance Training

مترجم : سید حسین نجفی زاده