تیپر یک استراتژی است که در روزها و هفته های منتهی به مسابقات به کار گرفته می شود که
کاهش سیستماتیک در حجم تمرین می باشد و فواید فیزیولوژیکی و روانی دارد که منجر به بهبود 8-2
درصد در عملکرد می گردد.
تیپرینگ در انگلیسی به معنی باریک شدن و رسیدن به بار کمتر است. کاهش شدت و بار تمرین
برای 6 تا 21 روز یا 3 تا 21 روز قبل از مسابقه مهم برای این که یک اجرای بهتری داشته باشد. یا کاهش
بار و فشار تمرینات در یک دوره زمانی خاص به منظور اجرای بهینه در مسابقات ، فشار می تواند فیزیو
لوژیک یا روانی باشد.

http://تعریف تیپر و اهداف تیپر در ورزش چیست؟


اهداف:
1 -به حداقل رساندن انباشت خستگی
2 -توانایی کاربرد همه منابع انرژی در مسابقات ( تسهیل ریکاوری )
3 -هدف اصلی تیپر کاهش استرس های فیزیو لو ژیک روانی ( انباشت خستگی ) است تا کسب
بهبودی در نتایج تمرین در اجرا و عملکرد .
هدف اصلی از کاهش بار تمرین در دوره تیپرینگ، کاهش آثار منفی فیزیولوژیک و روانی ناشی از
تمرین های سنگین( مانند انباشت خستگی ) و در عوض تقویت آثار مثبت ( نظیر دستاوردهای آمادگی
جسمانی ) است شدت، حجم و تواتر تمرین از عواملی هستند که در دوره تیپرینگ به منظور دستیابی به
عملکرد بیشینه مورد دست کاری قرار می گیرند طول مدت دوره تیپرینگ هم می تواند بر نتیجه تیپرینگ
مؤثر باشد.
برای دادن تیپر به یک شخص نکته قابل توجه این است که فرد حتما از نظر روحی و روانی آمادگی انجام
این کارا داشته باشد و اگر از نظر روانی آماده نباشد هنوز سازگاری مناسب برای در یافت تیپر را ندارد. و یک
مربی باید با توجه به شناختی که از بازیکن خود دارد تیپر مناسب را به می دهد و یا ممکن است بازیکن در
شرایط تیپر نباشد و دادن تیپر باعث کاهش عملکرد بازیکن شود بنابراین فهمیدن زمان دادن تیپر به بازیکن
برای مربی دارای اهمیت ویژه ای است.
افرادی که اصولی تمرین کرده اند اگر ماعوامل مخل قدرت ، استقامت ، چابکی ، توان ، سرعت را
حذف نکنیم این فرد عملکرد بهتری در زمان مسابقه نخواهد داشت و در نتیجه باید خستگی را به حداقل
برسانیم تا ریکاوری به حداکثر برسد. عموما در تحقیقات بیش از 30 درصد پیشرفت در عملکرد دیده شده
است. که این یک عملکرد خوب و بهینه ای برای یک ورزشکارمی تواند باشد.

حداقل 03 درصد افزایش در اجرا پیش بینی می شود.


مزایا:
تحقیقات نشان می دهند که یک دوره کاهش بار خوب طراحی و اجرا شده می تواند موجب افزایش
اکسیژن مصرفی ، افزایش سطح گلیکوژن عضله و افزایش قدرت و نیروی ورزشکار شود.
تکرار باید در حدود 80 %تمرینات قبلی نگه داشته شود.
شدت باید باالتر از سطح مسابقه باشد.
مدت (حجم) باید حداقل 50 تا 60 % کاهش پیدا کند.
دوره تیپر یک زمان ایده ال برای تمرکز بر روی استراتژی وتکنیک است.همچنین دوره ای که خستگی
اتفاق می افتد و بر روی کامل کردن فواصل و ست ها تاکید می شود.همه اینها برای بالا بردن تکنیک برای
حرکت بسوی جنگیدن برای آخرین اونس های رسیدن به آمادگی برنده شدن در مسابقه اصلی ضروری
است.
دوره تیپر را برای تمرکز بر روی انجام دادن کارهای کوچک استفاده کنید. صرفا فقط برای بخش هایی
که آسانتر هستند حرکت نکنید.برای بهبود مهارت هایتان و بالا بردن آگاهی تان از زمان استفاده کنید. اگر شما
به خاطر شغل تان یا تعهدات خانوادگی و…. عصر ها تمرین می کنید̧اما مسابقه اصلی شما صبح می باشد
سعی کنید از دوره تیپر برای تمرین در روز درست مثل روزمسابقه اصلی استفاده نمایید.

منابع:
http://arakswim.blogfa.com/post-21.aspx -1
http://boxingkhozstan.blogfa.com/post/336 -2
http://alikarimi53.blogfa.com/post/15 -3
http://unifootball.ir -4
kiau.ac.ir/persian/faslnameha/ssqj/archive/vol14/Persian_5.pdf -5
conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/pazhohesh -6
www.civilica.com/Paper-SSTU06-SSTU06_196 -7
http://www.slideshare.net/willkirousis/art-and-science-of-tapering -8
https://www.slideshare.net/willkirousis/art-and-science-of-tapering -9
https://www.mobilesport.ch/badminton/wettkampfvorbereitung- -11
/overreaching-and-tapering

گرد اورنده : سید حسین نجفی زاده