تاثیر دامنه حرکتی بر افزایش رشد عضلات

تاثیر دامنه حرکتی بر افزایش رشد عضلاتیکی از اصول پایه پذیرفته شده آناتومی ساختاری و حرکت شناسی ،این است که اجرای هر فعالیت ورزشی در زاوایای مختلف مشارکت بیشتر عضلات را به همراه دارد .به عنوان مثال :

شواهد نشان می دهد که طی حرکت اکستنشن (باز کردن) زانو عضلات چهارسر ران بیشتر فعال می شوند.حداکثر فعالیت عضله پهن پهن خارجی در 60 درجه ابتدایی دامنه حرکتی (ROM) اتفاق می افتد،در حالی که حداکثر فعالیت عضله پهن میانی در 60 درجه پایانی ROM می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که دامنه حرکتی ROM جزئی و کامل به وضوح افزایش هایپرتروفی را در نتیجه ROM کامل نشان می دهد .این موضوع در بالاتنه و پایین تنه مشاهده شده است.

پینتو و همکاران نشان دادند که تمرین خم کردن (فلکسور)آرنج (مثال حرکات جلوبازو )با ROM کامل (فلکشن 130-0 درجه) در مقایسه با تمرین در یک بخش از ROM باعث افزایش بسیار بیشتر ضخامت عضله شد (فلکشن 100-50 درجه) .

شواهد نشان می دهد که تمرین عضلات در طول های بلندتر آن (مانند زمانی که عضله در حالت کشش قرار دارد ) در مقایسه با تمرین در طول های کوتاه ،سازگاری هایپرتروفی بیشتری را به دنبال دارد.

مک ماهون و همکاران پاسخ هایپرتروفی (افزایش رشد عضلات)به حرکت اکستنشن زانو را در دو حالت طول کوتاه (50-0 درجه از فلکشن زانو ) و طول بلند (40-90 درجه از فلکشن زانو) عضله مقایسه کردند ،شواهد افزایش بسیار بیشتر سطح مقطح عضلات چهار سر ران (53% در مقابل 18%) و طول فاسیکول (29% در مقابل 14%) را در تمرین با طول عضله بلندتر در مقابل تمرین با طول عضله کوتاه تر نشان دادند.

براین اساس می توان پیشنهاد داد که تمرین دادن عضلات در طول های بلندتر عضله باعث فشار متابولیکی و مکانیکی بیشتری می شود.

در مجموع نتایج نشان می دهند که در حالت کشش عضلات در بهترین حالت برای هایپرتروفی عضلانی قراردارند.

 

نکته : در طول ROMعضلات به اشکال مختلفی فعال می شوند.بنابراین حرکات با ROM کامل باید اساس تمرینات ورزشکاران با هدف افزایش رشد عضلات در حرکات باشند.