هدف از این تحقیق حاضر مقایسه میزان اکسیداسیون چربی( سوختن چربی) در طی یک تست ورزش دوچرخه سواری افزایشی در یک محیط معتدل و گرم است.

دوازده شرکت کننده جوان سالم برای یک طرح آزمایشی متقاطع تصادفی انتخاب شدند.هر شرکت کننده یک تست VO2max(حداکثر اکسیژن مصرفی) را در یک محیط حرارتی خنثی انجام داد و به دنبال آن دو تست دوچرخه سواری در سطح شیب دار را انجام داد ، یکی در یک محیط معتدل (3/18 درجه سانتیگراد) و دیگری در یک محیط گرم (3/36 درجه سانتیگراد). آزمون سطح شیب دار شامل 3 دقیقه افزایش شدت  10+٪ از VO2max در حالی که تبادل گاز ، ضربان قلب و تحمل فشار اندازه گیری شد.

SOhttp://ارتباط دمای محیط و چربی سوزی در ورزش سید حسین نجفی زادهNY DSC

نتایج :

در طول ورزش، تأثیر اصلی دمای محیط بر میزان اکسیداسیون چربی وجود داشت.

میزان اکسیداسیون چربی در گرما با 30٪ VO2max در مقابل 60٪ VO2maxدر مقابل 70٪ VO2max   در دقیقه انجام شد.

تمایل به حداکثر میزان اکسیداسیون چربی در گرما با شدت ورزش پایین تر، کمتر بود.دمای محیط نیز تأثیرات اصلی بر ضربان قلب و درجه حرارت داشت و تاثیری بر مصرف انرژی  ایجاد نکرد.

یک محیط گرم ویژه باعث کاهش میزان اکسیداسیون چربی در طی یک تست ورزش شیب دار می شود. ورزش در گرما برای افرادی که بدنبال افزایش اکسیداسیون چربی در حین ورزش هستند توصیه نمی شود.

منبع:

Effect of ambient temperature on fat oxidation during an incremental cycling exercise test

گردآورنده : سید حسین نجفی زاده