آسیب در بدن سازی

ورزش هایی که تمرینات با وزنه انجام می دهند، شامل وزنه برداری ، پاورلیفتینگ ، پرورش اندام ، قوی ترین مردان و کراس فیت که دارای تقسیم بندیهای جداگانه برای مردان و زنان در سنین مختلف ، استانداردهای رقابتی و دسته های وزنی هستند. این ورزش ها ممکن است به دلیل بارهای سنگینی که معمولاً در تمرینات و مسابقات استفاده می شود ، خطرناک تلقی شوند.

http://سید حسین نجفی زادهSONY DSC

اهداف:

برای بررسی سیستماتیک اپیدمیولوژی آسیب این ورزشهای تمرینی با وزنه و در صورت امکان ، بینشی در مورد اینکه آیا سن ، جنسیت ، استاندارد رقابتی و کلاس وزن بدن بر این امر تأثیر می گذارد یا خیر؟

مواد و روش ها:

یک جستجوی الکترونیکی با استفاده از PubMed ، SPORTDiscus ، CINAHL و Embase برای مطالعات اپیدمیولوژی آسیب که شامل ورزشکاران رقابتی در این ورزش های تمرینی با وزنه بود انجام شد.

مطالعات واجد شرایط فقط مقالات مجلات دارای نظر داوری را شامل می شد ، بدون محدودیت در تاریخ یا زبان انتشار.

خطر سوگیری در همه مطالعات با استفاده از روش بازبینی آسیب اسکلتی عضلانی ارزیابی شد.

http://آسیب در تمرینات کار با وزنه

نتایج:

تنها پنج مورد از 20 مطالعه واجد شرایط دارای خطر جانبداری 75 ≥ بودند. به این معنی که خطر سوگیری در این پنج مطالعه کم در نظر گرفته شد. در حالی که تعداد 14 مورد از نمونه ها در 100 شرکت کننده بیشتر بود ، فقط چهار مطالعه از یک طرح آینده نگر استفاده کردند.

پرورش اندام کمترین میزان آسیب (0.12 – 0.7) مصدومیت در طول عمر ( 0.24 -1 آسیب در هر 1000 ساعت) بود. در قوی ترین مردان (4.5 – 6.1 مصدوم در هر 1000 ساعت) بالاترین میزان را گزارش کردند.

شانه ، پایین کمر ، زانو ، آرنج و مچ/ دست عموماً شایع ترین محل های آناتومیکی آسیب دیده بودندهمراه با کشیدگی، تاندونیت و رگ به رگ شدن رایج ترین نوع آسیب است.

تفاوتهای بسیار کمی در پی آسیب تحت تاثیر سن ، جنسیت ، استانداردهای رقابتی یا دسته وزنی مشاهده شد.

منبع :

The Epidemiology of Injuries across the Weight Training Sports: A Systematic Review 2017

گردآورنده و مترجم : سید حسین نجفی زاده