عضله تراپزیوس یا ذوزنقه جز عضلات کمربند شانه ای محسوب می شود .

از نظر حرکت شناسی عضله ذوزنقه و عضله متوازی الاضلاع مخالف کمکی هستند.

طبق منابع حرکت شناسی این عضله از سه قسمت تشکیل می شود :

بخش فوقانی : از قاعده جمجمه وبرجستگی پس سری و رباطهای خلفی گردن به عنوان مبدا ،تا 3/1 بخش خارجی سطح خلفی استخوان ترقوه است .

بخش میانی : از زوائد خاری (شوکی) هفتمین مهره گردنی و سه مهره فوقانی پشتی (سینه ای) ، تا لبه داخلی زائده آخرومی و لبه فوقانی خارکتف است.

بخش تحتانی : زوائد خاری چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی ،تا فضای سه گوش واقع در ریشه خارکتف است .

هرکدام از بخش های مختلف عضله ذوزنقه نقشی را انجام می دهد :

عمل تارهای بخش فوقانی :

بالا بردن کتف

باز کردن سر

عمل تارهای بخش میانی :

بالابردن – چرخش بالایی و نزدیک کردن کتف

عمل تارهای بخش تحتانی :

پایین آوردن – چرخش بالایی و نزدیک کردن کتف

عضله ذوزنقه عضله بزرگی است که از بالا به پایین سطح وسیعی را از ناحیه گردن تا دوازدهمین مهره پشتی و به طور عرضی نیز از ستون مهره تا استخوان را در بر میگیرد.

عضله ذوزنقه همیشه از بلند کردن اشیا توسط دستها از کشیده شدن حفره دوری استخوان کتف به طرف پایین جلوگیری میکند .

همچنین در حرکت مقاومتی (نشر جانب دمبل ) این عضله نقش ثابت کننده کتف را جهت اجرای این حرکت به عهده دارد.