اصل SAID به معنای اصل سازش ویژه نسبت به برنامه تمرینی اعمال شده است.

تمام جنبه های فیزیولوژی تمرین و ورزش باید مورد توجه قراربگیرد.این اصل اظهار می دارد که بدن به تدریج و با گذشت زمان به طور کاملا تخصصی و ویژه ای با شدت و میزان بار تمرین هماهنگ می شود.

به طور کلی مربیان میبایست اصل سازش را در مراحل مختلف تمرینی مورد توجه و برنامه ریزی کنند.

این نکته را مد نظر قرار دهید که سازش در تمرینات می تواند مثبت یا منفی باشد،برای مثال در صورتی که در هر صورت به روشهای صحیح به کارگرفته شده و پیش بینی شده در طرح و اجرای برنامه تمرینی مربوط می شود.

انجام تمرینات زیاد و نامناسب در مدت زمان خیلی کم باعث آسیب های جدی به ورزشکار خواهد شد،و در صورتی که تمرینات خیلی کم و یا خیلی به ندرت انجام شوند،پیشرفت کمتری در فاکتورمورد نظر حاصل خواهد شد.

شناخت کامل ورزشکاران توسط مربی و برنامه ریزی و طراحی صحیح می تواند ورزشکار را ضمن پیشرفت به هدف مطلوب برساند.