Supplement Use in Patients Undergoing Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review

هدف :

برای ارزیابی اینکه آیا یک مکمل غذایی استاندارد می تواند به کاهش آتروفی عضله بعد از عمل و یا بهبود نتایج توان بخشی در بیمارانی که تحت بازسازی رباط صلیبی قدامی (ACLR) قرار دارند ، کمک کند.

http://پارگی رباط صلیبی ACL در ورزشکاران

مواد و روش ها :

یک بررسی سیستماتیک با توجه به موارد گزارش ترجیحی برای بررسی سیستماتیک و فراتحلیل (PRISMA) انجام شد. و مقالاتی که پروتئین یا اسید آمینه ، ویتامین یا هر نوع مکمل دیگری را در ACLR بررسی می کردند ، بررسی شدند.

نتایج :

در مجموع 1818 مقاله پس از جستجوی پایگاه داده ما پیدا شد. ده مطالعه معیارهای ورود ما را برآورده کردند و فقط بیماران تحت ACLR را ارزیابی کردند. چهار مطالعه مکمل های مبتنی بر پروتئین را ارزیابی کردند. یک مطالعه کراتین را به عنوان یک مکمل ارزیابی کرد. چهار مطالعه مکمل های مبتنی بر ویتامین را ارزیابی کردند. یک مطالعه مکمل تستوسترون را ارزیابی کرد. مکمل پروتئین و اسید آمینه مزایای بالقوه ای را نشان داد. چندین نویسنده ترکیبی از پیشرفت بهبود یافته در معیارهای توانبخشی ، بلوغ پیوند ، پاسخ هیپرتروفی عضلانی و اوج قدرت عضلانی پویا را نشان داده اند. هنگامی که پروتئین های مبتنی بر کراتین ، ویتامین یا هورمون را بررسی کردیم ، هیچ یک نتیجه ای را نشان نداد ، نشان می دهد این عوامل ممکن است آتروفی عضلات را پس از جراحی کاهش دهند. ویتامین C و E به طور بالقوه التهاب موضعی در عضلات اسکلتی را نشان می دهد ، که بر خلاف این باور است که مکمل های مبتنی بر ویتامین آنتی اکسیدان ممکن است پاسخ التهابی را که در بعد از جراحت / دوره عمل نقش دارد کاهش دهد.

http://تاثیر مکمل های غذایی بر بازسازی پارگی رباط صلیبی قدامی ACL

نتیجه گیری:

مکمل های مبتنی بر پروتئین ممکن است در کاهش آتروفی عضلات مرتبط با ACLR نقش داشته باشند ، زیرا چندین نویسنده ترکیبی از پیشرفت بهبود یافته معیارهای توان بخشی ، پاسخ هیپرتروفیک ران و اوج قدرت عضلانی پویا را نشان داده اند. با این حال ، بر اساس متون فعلی ، توصیه نمی شود در این زمان یک پروتکل مکمل پروتئینی خاص برای بیمارانی که تحت ACLR هستند ، باشد. شواهد محدود حاکی از آن است که هیچ فایده ای از پروتئین ها، کراتین ، ویتامین یا هورمون ندارد.

ترجمه مقاله در سال 2020: سید حسین نجفی زاده